Čakry: Diagnostika, Harmonizace, čakrové poradenství

DIAGNOSTIKA

K základní diagnostice čaker používám kyvadlo a čakrový diagram.

Jak probíhá diagnostika:

Nejprve dám vaši energii do rovnováhy. Většina lidí má nashromážděnou energii převážně na jedné či druhé straně, což způsobuje vychýlení a bolesti. Zda převládá pravá či levá strana úzce souvisí s tím, kolik v sobě máte mužské či ženské energie a jaká z nich převládá. Pro úspěšnou práci s čakrami je nezbytné, ji dát nejprve do rovnováhy a až potom s nimi začít pracovat.

Jako další krok vám změřím všechny čakry. Pracuji převážně s uspořádáním devíti čaker, ale někdy je potřeba změřit všech dvanáct pro získání celistvějšího obrazu o energetickém těle člověka. To se odvíjí od každého člověka individuálně.

Jak mile jsou čakry změřeny, hodnoty zadám do počítače a vytvořím pro vás čakrový diagram, který si odnesete domů. Budou v něm zaznamenány všechny potřebné informace a údaje z měření vašich čaker. Diagram slouží k tomu, aby jste si mohly jednoduše kdykoliv připomenout co se právě děje s vašim energetickým tělem. Velice zajímavé bývá porovnání diagramu ze začátku měření s diagramem po ukončení harmonizace všech čaker. Ti z vás, kteří si u mě nechají harmonizovat čakry, které jsou nějak způsobem vychýlené, získají při poslední harmonizaci jako výstup nový diagram, s novými hodnotami měření. Sami z něj pak jednoduchým způsobem vyčtete, jak jste se posunuly a kolik práce jste na sobě udělali.

Po předání diagramu vám vše vysvětlím. Řeknu vám, jak to ve vašem těle funguje, s čím máte problémy a co je naopak výborné. Navrhnu vám vhodný způsob řešení, aby se vše uvedlo do rovnováhy. Domluvíme následné terapie, na kterých bude probíhat harmonizace konkrétní čakry.

Vhodné pro:

 • Ti co chtějí vědět, jak jejich čakry fungují - dostanete přehled všech čaker a jejich funkčnosti. 
  Jak je uspořádaná energie v jejich těle a jaká převládá - zjistíte, jestli převládá ve vašem těle mužská či ženská energie
 • Ti co se chtějí posunout dál - díky diagnostice čaker dostanete jasný obraz toho, na co je potřeba se soustředit a začít s tím pracovat.
 • Ti co mají problémy a chtěli by je vyřešit - díky diagnostice čaker zjistíte, odkud pramení váš problém, co je potřeba udělat, aby se to změnilo a problém se vyřešil.

Délka diagnostiky trvá 60 minut. 


HARMONIZACE

Harmonizace čaker probíhá v leže na lehátku, proto je dobré když si oblečete něco velmi pohodlného, co vás nebude tlačit. 

Jak probíhá harmonizace:

Nejprve srovnám energii ve vašem těle. Pomocí svých rukou a jejich uspořádání (můdry) přikládám ruce k vašim čakrám a uvádím je do rovnováhy. Roztáčím je, nebo naopak zpomaluji, popřípadě měním směr a tvar. Přikládání rukou se děje skrz váš aurický systém až k energii čakry, což znamená, že se dotýkám pouze vašeho energetického těla, nikoliv vašeho hmotného.

Na jednom sezení pracuji pouze s jednou čakrou což znamená, že při jednom sezení nelze harmonizovat více čaker najednou. Proč tomu tak je?

Pokud je ve vaši čakře energetická nerovnováha a pomocí harmonizace se srovná, nastanou ve vašem těle změny. Na tyto změny si musíte zvyknout a přizpůsobit se jim. Doslova se s nimi musíte sžít. Než se změny z energetického těla promítnou do fyzického světa, trvá to určitý čas, cca 14 dní, proto je dobré provádět další harmonizaci nejdříve za tento čas. Někdy to trvá i déle, cca 1. měsíc. Vše se odvíjí od toho, jak moc je vaše čakra zablokovaná a vy se nové energii přizpůsobíte. Během této doby se změny z vašeho energetického těla projeví do hmotného světa. Díky času mezi jednotlivými terapiemi budete mít možnost, tyto změny pocítit a naladit se na ně. Tímto způsobem se stává harmonizace čaker velice bezpečnou a jemnou metodou jak uvést váš život znovu do rovnováhy.

Po ukončení harmonizace čakry vám sdělím informace, jak ji doma podporovat a pracovat s ní. Tímto způsobem se postupně naučíte jak si sami harmonizovat čakry, které máte v nerovnováze, což můžete kdykoliv v budoucnu následně sami využít.

Doporučení:

Po harmonizaci čakry nastává klidové období cca 14 dní, kdy si vaše tělo zvyká na nově uspořádané energie ve vašem aurickém systému. Během této doby, by jste neměli podnikat žádné další energetické terapie. Co však provádět můžete a co je dobré podpořit je práce sama na sobě v podobě poradenství.

Když se harmonizuje čakra, změní se uspořádání energie ve vašem těle. Tato změna z vašeho energetického těla později přejde do vašeho života a projeví se v něm. Často tyto změny nemusí být příjemné. Můžou být pro člověka náročné na zpracování a pochopení, protože se mohlo zdát, že už jsou dávno vyřešené. V takovém to případě, pokud se něco těžkého vynoří, doporučuji k harmonizaci čaker přiřadit ještě poradenství.

Poradenství probíhá na konkrétní problém, který se díky zásahu do energetického těla (do čakry) objevil ve vašem životě. Pomůžu vám problém pochopit, správně ho zpracovat a změnit ho. Pokud by jste problém opomenuly a nepracovali s ním, potlačili ho, nebo čekaly až sám odezní, harmonizace čaker by se zpomalila. Nikdy vás energie nepustí harmonizovat další čakry, dokud nemáte správně pochopenou a zpracovanou tu předchozí. Z toho důvodu se harmonizují čakry od těch spodnějších - základních po ty vyšší - duchovní. 


Jaká je nejlepší kombinace?

Nejlepší kombinace je harmonizace čakry, po 14 dnech poradenství na problém, který se vynořil. Poradenství bude probíhat tak dlouho, dokud se problém nevyřeší. Potom následuje harmonizace další čakry a pokud se objeví problém opět poradenství.

Pokud se žádný problém neobjeví, můžete přijít na další harmonizaci nejdříve za cca 14 dní.

Doporučená intenzita harmonizace čaker je 1x za měsíc.

Doporučená intenzita harmonizace čaker kombinovaná s poradenstvím je 2x za měsíc.


Témata k řešení:

 • 1. Čakra základní - problémy finanční (jak nadbytku, tak nedostatku), nestát pevně nohama na zemi, mít hodně iluzí a snů, vzdušných zámků, nemít uspořádaný rodinný život, problémy s domovem, všemožné strachy a strachové myšlenky, úzkosti a deprese
 • 2. Čakra sexuální - problémy v sexuální a intimní oblasti, vztahové problémy (jak partnerské tak přátelské a kamarádské) špatné vnímání sebe sama jako ženy, nebo jako muže, špatné vciťování do svého já - "necítit se", stud (jak vypadám nebo jak se chovám, kdo jsem)
 • 3. Čakra osobnostní - nevěřit si, mít špatně nastavené hranice, neumět říct ne, malá víra v sebe sama, snaha neudělat chybu a mít vše pod kontrolou, nemít rád změny a nebýt v životě pružný, být velmi logický a dávat logice v životě přednost
  Čakra léčitelská - neumět se sám vyléčit, umět si pomoci a poradit, rozhodnout se, co je pro mě nejlepší a za tím si jít, nemít rád rostliny či zvířata, neumět si očistit prostor, auru, nezvládat meditovat, nepřiznávat si utrpení na této planetě (zavírat před tím oči)
 • 4. Čakra srdíčková - malá sebeláska, nepociťovat v životě lásku, radost a štěstí, neumět se na své emoce naladit, nedovolit si své emoce prožít, neumět milovat druhé lidi, nevěřit jim, nebo si je držet od těla a nepustit plně do svého života, problémy v partnerském životě (být chladný, nepociťovat lásku), dávat přednost druhým před sebou
  Čakra magická - nerozumět, nebo neumět se na cítit do vykladačských pomůcek, odmítat nadpřirozené projevy kolem sebe, popírat nadpřirozené existence a snažit se je logicky odůvodnit, mít odpor k rituálům staré doby
 • 5. Čakra krční - problémy s komunikací (neumět se vyjádřit, říct to, co si myslím, často říkat věci, které druzí chtějí slyšet, nebo raději nemluvit vůbec, neprojevovat se), problémy s tvořivostí, žádné nápady a koníčky, sociální fobie (problém stát ve frontě, někam přijít, když už tam všichni jsou, zatelefonovat či o něco poprosit)
 • 6. Čakra třetí oko - špatná nebo žádná intuice, neschopnost vnímat znamení kolem sebe, neschopnost jednat spontánně, podřizovat život rozumu a logice, orientace pouze na hmatatelný a viditelný svět, popírání všeho co je mezi nebem a zemí a nechtít o těchto věcech vůbec mluvit
 • 7. Čakra korunní - nevěřit v život po životě, brát smrt jako konec všeho, velké obavy ze smrti, nevěřit a popírat boha (zdroj) a celý reinkarnační proces, odmítání duchovních pravd, nechtít se o těchto věcech bavit, být zatvrzelý a neústupný v hmotném světě
 • Čakra nejvyšší podstaty mužství - popírat nejvyšší podstatu mužství a mužské energie v těle, z čakry se dá vyčíst, jak často jste byli reinkarnováni jako muž a zda již tuto pouť máte ukončenou
 • Čakra nejvyšší podstaty ženství - popírat nejvyšší podstatu ženství a ženské energie v těle, z čakry se dá vyčíst, jak často jste byli reinkarnování jako žena a zda je tento proces ukončen
 • Bůh - nechtít splynout se zdrojovou energií, nevěřit v boha (zdroj), nechtít se vymanit z koloběhu reinkarnace, nebo na něj vůbec nevěřit, popírat duchovní růst a vývoj, popřípadě se mu bránit, z čakry se dá vyčíst jak moc jste s bohem spojení (míra spojení se odvíjí od stupně duchovního růstu)

Délka sezení jedné harmonizace je 60 minut.
Délka čakrového poradenství je 60 minut.

K harmonizaci čaker používám vibraci BEZPODMÍNEČNÉ LÁSKY (co je to energie bezpodmínečné lásky se dozvíte: Zpřístupňování energie bezpodmínečné lásky)